لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

ابوالفضل آذری

ابوالفضل آذری طلوع 5G: استراتژی پیاده سازی و رویکرد فنی برودکست فیض 10:30-12