لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

احمد صادقی

احمد صادقی ایمن سازی اجزای غیر سازه ای در ساختمانها شیخ مفید 10:30-12