لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

احمد ندیم

احمد ندیم امنیت فضای سایبری عطار 13:30-15