لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

اسماعیل ذهبی

اسماعیل ذهبی بکارگیری هوش مصنوعی در رصد و آنالیز محتوای فضای مجازی مولانا 15:30-17