لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

اشرافیان

اشرافیان کمیسیون مرکز فضای مجازی و ارائه الزامات و راهکارهای توسعه نرم افزار در محیط های ابری عطار 17:30-19:30
ارائه رزومه فیلم