لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

امید فتاحی

امید فتاحی معماری سرویس گرایانه رسانه عطار 10:30-12