لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

تیموری

تیموری جعل شناسی و اصالت سنجی در تصاویر و صوت مولانا 10:30-12
ارائه رزومه فیلم