لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

حسن صادق

حسن صادق معماری و اتوماسیون آرشیو جامع خواجه نصیر 8:30-10
ارائه رزومه فیلم