لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

خانم دکتر قنبری

خانم دکتر قنبری تغییرات صنعت رسانه با هوش مصنوعی خواجه نصیر 13:30-15
ارائه رزومه فیلم