لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر آرش قندچی

دکتر آرش قندچی اهمیت مدیریت انرژی در ادارات دولتی و بررسی قوانین مرتبط عطار 15:30-17
ارائه رزومه فیلم