لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر حسن اصغریان

دکتر حسن اصغریان کارگیری هوش مصنوعی در تحلیل کلان داده مولانا 15:30-17