لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر راضیه مسیبی

دکتر راضیه مسیبی فناوری های علوم اعصاب شناختی شیخ مفید 13:30-15