لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر شهیدی

دکتر شهیدی مهارت های روانشناختی مدیریت شیخ مفید 15:30-17
ارائه رزومه فیلم