لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر علی رضا معینی

دکتر علی رضا معینی مدل‌سازی نوین اطلاعات دارایی‌ها در راستای نگهداشت هوشمندانه عطار 8:30-10