لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر علی محمدی

دکتر علی محمدی توصیه های امنیتی در تجهیزات رسانه ای عطار 13:30-15