لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر فرزاد مینویی

دکتر فرزاد مینویی جایگاه تحلیل کسب و کار در سازمان ها عطار 10:30-12
ارائه رزومه فیلم