لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر فرهاد توکل همدانی

دکتر فرهاد توکل همدانی اثرات IoT در تحول صنعت رسانه شیخ مفید 10:30-12