لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر محمد مهدی رحمتی

دکتر محمد مهدی رحمتی معماری سرویس گرایانه رسانه عطار 10:30-12