لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر مرادی

دکتر مرادی ملاحظات پخش تصاوير HDR و WCG فیض 10:30-12