لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر مسعود اسدپور

دکتر مسعود اسدپور تحلیل شبکه های اجتماعی مولانا 13:30-15