لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر منیره سادات موسوی

دکتر منیره سادات موسوی ملاحظات طراحی با استفاده از مدلسازی CFD داخل و خارج ساختمان شیخ مفید 8:30-10