لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر مهدی روحانی نژاد

دکتر مهدی روحانی نژاد بررسی بازار IoT در ایران و فرصتهای پیش رو در شرایط تحریم شیخ مفید 10:30-12
ارائه رزومه فیلم