لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر میثم نظریانی

دکتر میثم نظریانی هوش تجاری در کسب و کار رسانه عطار 8:30-10