لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر هشام فیلی

دکتر هشام فیلی متن کاوی و کاربرد آن در تحلیل اخبار مولانا 13:30-15
ارائه رزومه فیلم