لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

رشیدی

رشیدی جعل شناسی و اصالت سنجی در تصاویر و صوت مولانا 10:30-12
ارائه رزومه فیلم