لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

رضا رجبلی

رضا رجبلی طراحی صفحات وب مبتنی بر علوم شناختی شیخ مفید 13:30-15