لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

رقیه میرزابابالو

رقیه میرزابابالو انرژی های تجدید پذیر در معماری پایدار شیخ مفید 8:30-10