لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

روزبه کتب زاده

روزبه کتب زاده جایگاه تحلیل کسب و کار در سازمان ها عطار 10:30-12