لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

سعید حسنی

سعید حسنی نقش جلوه های بصری و CGI در تولیدات تلویزیونی خواجه نصیر 8:30-10
ارائه رزومه فیلم