لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

سید حمید درخشان

سید حمید درخشان مدل‌سازی نوین اطلاعات دارایی‌ها در راستای نگهداشت هوشمندانه عطار 8:30-10