لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

سید محسن بلادیان

سید محسن بلادیان سیگنال رسانی و پدافند غیر عامل فیض 8:30-10
ارائه رزومه فیلم