لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

شاهین نوروزی

شاهین نوروزی استناد پذیری اسناد و عملیات در رسانه های نوین مولانا 10:30-12