لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

صالح وحدتی فخر آبادی

صالح وحدتی فخر آبادی HSE ماموریت،گزارش عملکرد و برنامه های آتی شیخ مفید 10:30-12