لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

علیرضا بهادری

علیرضا بهادری معماری و اتوماسیون آرشیو جامع خواجه نصیر 8:30-10