لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

علی رضا شریفی

علی رضا شریفی راهبرد آتی رادیو شیخ مفید 13:30-15
ارائه رزومه فیلم