لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

علی واحدی

علی واحدی جایگاه تحلیل کسب و کار در سازمان ها عطار 10:30-12