لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

« بازگشت

فرشاد نصراللهی

فرشاد نصراللهی اهمیت مدیریت انرژی در ادارات دولتی و بررسی قوانین مرتبط عطار 15:30-17
ارائه رزومه فیلم