لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

فرید روشن

فرید روشن مدیریت دارایی ها برای سرویس های تعاملی مولانا 13:30-15