لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

محسن آتش آب پرور

محسن آتش آب پرور بررسی هارمونیکی، طراحی و شبیه سازی فیلتر تک تنظیمه شیخ مفید 8:30-10