لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

محمدجواد وشایی

محمدجواد وشایی تبیین ماموریت اداره کل ساختمان و تاسیسات در حوزه broad band فیض 13:30-15
ارائه رزومه فیلم