لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

محمد حسن بحرینی

محمد حسن بحرینی کاربرد بلاک چین در تامین شفافیت و اعتماد در رسانه عطار 13:30-15