لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

محمد علی غفوریان

محمد علی غفوریان بررسی فنی باندهای فرکانسی برودبند مناسب برای برودکست فیض 10:30-12