لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

محمد یادگاری

محمد یادگاری هوش تجاری در کسب و کار رسانه عطار 8:30-10