لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

منصوره قاسمی

منصوره قاسمی بررسی معماری SAM برای مدیریت توزیع و انتشار مولانا 13:30-15