لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مهدی سیاسی فر

مهدی سیاسی فر کاربرد هوش مصنوعی در شبکه های ارتباطاتیIP فیض 8:30-10