لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

میکا کانوا

میکا کانوا آخرین پیشرفت ها در HbbTV: تبلیغات شخصی و HbbTV Operator App فیض 8:30-10