لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

وحید قاسم خانی

وحید قاسم خانی راه حل جامع مدیریت منابع و انتشار مدیا خواجه نصیر 10:30-12