لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

پروفسور کرافورد

پروفسور کرافورد زمینه های جدید فناوری در تولید محتوا و پخش خواجه نصیر 10:30-12