لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

پروفسور گارسیا

پروفسور گارسیا فرصتهای هوش مصنوعی در علوم زبانی خواجه نصیر 13:30-15