لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

« بازگشت

پژوهش

پژوهش اهمیت مدیریت انرژی در ادارات دولتی و بررسی قوانین مرتبط عطار 15:30-17
ارائه رزومه فیلم